† Provolánie k lidu obecnému †
logo

Do dvořiště  †   Ze dvořiště  †   Sebránie listóv  †   Ve známost se dává  †   Událo se  † Zaslánie listóv nám


! Nové občanské sdružení založeno !
restaurace Hendlova dvora
Na ustavující schůzi, konané dne 11.11. 2002 v restauraci u Matěje, bylo založeno nové


občanské sdružení

přátel Hendlova dvoraZa své priority považuje především ochranu kulturních památek, nacházejících se na území Hanspaulky, Horní Šárky a Baby, ale i celé Prahy 6, především pak nemovité památky Hendlova dvora, dále pak rotundy v ulici Duchoslávka, kapliček Na Pernikářce a "Velké louce", ochrana zbytku usedlosti dvora Na Pernikářce a Kotlářka, okolí Špitálky před proponovanou výstavbou, zříceniny na Babě, Zlatnice, chráněných ploch v Soborské a u Natanaelky, Paťanky a tamní tůně, pozemků pod ulicí Nad Paťankou, chráněného území Šárka - Lysolaje atd.

Svým působením hodlá Občanské sdružení pozitivně ovlivňovat stanoviska správních i státních orgánů při rozhodování o těchto kulturních památkách a zachování nejen Hendlova dvora pro potřeby občanů Prahy 6. Za další cíle považuje nejen ochranu životního prostředí, krajiny a památek před nevhodným a účelovým zneužitím, ale hodlá trvale sledovat a včas a důrazně upozorňovat na rozporuplná poskytnutá povolení stavebních úprav budov, zasluhujících si zvláštní pozornosti.

Alarmující je skutečnost v chráněné lokalitě Baba, kde díky neprofesionálnímu přístupu správních úředníků Magistrátu hl. m. Prahy dochází k nenapravitelným škodám a doslova brutálním zásahům (viz např. Řezáčova vila).. Výjimečnost této osady a tohoto světoznámého seskupení čistého původního architektonického pojetí - funkcionalismu - ani po sedmdesáti letech od této skvělé výstavby zjevně pořád ještě těm, kteří rozhodují, jaksi nedochází.

Nejinak je tomu u rozhodování odpovědných správních orgánů o navazujících urbanistických celcích, např. nebezpečí výstavby v objektu usedlosti v ulici Na Pernikářce a Zvonická, pozemky pod Soborskou, Špitálka, kde je odsouhlasena výstavba 21 domů, Kotlářka, kde dochází "pod dohledem památkářů" ke kácení většiny stromů, bez přizvání odboru městské zeleně, odboru životního prostředí Magistrátu atd.

I chráněné budovy Hendlova dvora by měly zůstat nedotčeny proponovanou a necitlivou rekonstrukcí a dostavbami zamýšlenými neuvědomělým vlastníkem - firmou Skanska Stav s.r.o. a to nejen z historických důvodů. S ohledem na důležitost celé této lokality by pak měly být zachovány jak pro potřeby občanů Baby, Hanspaulky, Šárky, Lysolají i Dejvic, a tím i dalším generacím.

Nové občanské sdružení přátel Hendlova dvora za účasti nejen svých členů, ale i dalších - občanů i právnických osob - sympatizujících s předloženými cíli a programem tohoto sdružení, podpoří svými náměty i již rozpracovanými akcemi přeměnu této historické památky v historicko-kulturní centrum občanů celé městské části Prahy 6.

Vyzýváme proto všechny k podpoře různých společensko-kulturních, dětských a rodinných akcí, které za účelem maximálního využití prostoru objektu č.p. 152 pro potřeby občanů připravujeme. Jedná se např. o vytvoření divadelního spolku, mikulášskou zábavu, výstavy výtvarných prací či fotografií, jak profesionálů, tak neprofesionálních výtvarníků, sběratelských burz, burzy dětského ošacení a sportovních potřeb, ekologických a naučných akcí, masopustního reje, oslavy Valentýna, sportovních akcí, koncertů rockových tzv. hanspaulských kapel, pořadů pro seniory a občany třetího věku, jako jsou pravidelné nedělní dechovky, společenské večery s besedami, setkání podnikatelů a sponzorů, literárních večerů, výročních koncertů apod.

Vyzýváme ostatní sdružení občanů - Junáka, Baby z Baby, dobrovolných hasičů, školy - či jiná občanská sdružení (Klub za starou Prahu, společnost Šáreckého údolí, OS Hanspaulka, OS Červený vrch atd.) ke spolupráci tak, aby základního cíle, jež si nové občanské sdružení přátel Hendlova dvora stanovilo, bylo společnými silami dosaženo.

Na ustavující schůzi se dostavilo celkem 44 občanů. O členství v novém občanském sdružení se uchází 37 z nich.

Návrh Stanov obč. sdružení přátel Hendlova dvora byl přijat. Připomínka k čl. VII bod 6), kterou vznesl zástupce občanského sdružení Červený vrch, týkající se členských příspěvků, byla shromážděním akceptována a tento bod se s úpravou stal součástí bodu VIII. předmětných stanov.
Stanovy občanského sdružení přátel Hendlova dvora budou ještě tento týden předloženy k registraci.

Termín prvního řádného zasedání výkonného výboru, jehož jednání bude vždy veřejné, byl stanoven na neděli 17.11. 2002 od 19 hod. v salonku restaurace U Matěje.

Členské přihlášky těm, kteří na ustavujícím shromáždění sdružení, příp. předem telefonicky nebo mailem o členství ve sdružení projevili zájem, budou tyto zaslány na jimi uvedené adresy ihned po registraci sdružení.

Veškeré příp. dotazy směřujte laskavě na adresu sídla sdružení Na Babě 2093/42, 160 00 Praha 6, příp. na tel. 777 259 051; tel./fax 2 3333 4127 (Michael Pokorný), nebo nejlépe na mailovou adresu sdružení   oshendluvdvur@c-box.cz

Za OS přátel Hendlova dvora Michael Pokorný a Ing. Marie Dvořáková, pověřená výborem sdružení organizací sdružení a členské základny OS.

V Praze dne 13. 11. 2002

Pozn.: Paní Ing. Marie Dvořáková odstoupila po Novém roce z výboru OS přátelé Hendlova dvora.


Firma FOKO laskavě poskytuje pomoc občanskému sdružení
 při tvorbě fotodokumentací z koncertů a ostatních akcí.
 Odkaz na foko.cz přes logo.


© Robert Hölzel